Media - News

An interview with Ellen Hansson (Ship to Gaza) upon arrived at Arlanda airport in Stockholm, Sweden after being kidnapped by the Israeli marine on international Waters and being kept in Israeli prison for 5 days.

An interview with Ellen Hansson (Ship to Gaza) upon arrived at Arlanda airport in Stockholm, Sweden after being kidnapped by the Israeli marine on international Waters and being kept in Israeli prison for 5 days.

Advertisements
Media - News

Foreign minister Margot Wallström’s reply to our letter – Sweden

Press release Created Today at 14:35

Ship to Gaza has now received an answer to the open letterthat we, through our chairman Jeanette Escanilla, have sent to the Swedish Minister for Foreign Affairs, Margot Wallström on August 5:th.

The Minister writes:
Sweden upholds the principle of freedom of the seas and freedom of navigation. The government has been in contact with the Israeli authorities regarding Ship to Gaza, and has expressed that the actions of the Israeli authorities in relation to the Swedish-flagged vessel Freedom and the persons onboard constitutes a breach of international law. The government has also demanded that the ship, its cargo and the persons who were aboard be released.” (Translated by Ship to Gaza)

Wallström’s full reply can be read below. Ship to Gaza wishes to emphasize that the wording in the cited paragraph in principle corresponds with our own demands that the crew, cargo and boat should be returned to the place where they were boarded and be allowed to continue their journey to Gaza. We are now being notified that the activists and crew is being deported from Israel. This is not in agreement with our demands or with the requests of the Swedish government.

We also want to know what the Swedish government is doing now to enforce the demands regarding our ships, cargo and crew, but even more importantly, also with regards to the blockade of the Gaza Strip.

Thank you for your letter dated 5th of August 2018. 

The situation in Gaza is very critical. UN Secretary General Antonio Guterres has described the situation as a humanitarian crisis. Furthermore, as you wrote, the lack of medical supplies is disastrous, not least since so many people have been injured as Israeli military has been deployed in connection with demonstrations along Gaza’s border in recent months.

Sweden upholds the principle of freedom of the seas and freedom of navigation. The government has been in contact with the Israeli authorities regarding Ship to Gaza, and has expressed that the actions of the Israeli authorities in relation to the Swedish-flagged vessel Freedom and the persons onboard constitutes a breach of international law. The government has also demanded that the ship, its cargo and the persons who were aboard be released. The Swedish Embassy in Tel Aviv is monitoring the imprisoned Swedish citizens’ consular rights and visited all of them on Sunday, August the 5th. 

The Swedish government will continue to work towards an end to the Israeli-Palestinian conflict and towards a fair and sustainable two-state solution in which the two states can co-exist, peacefully, side by side. Ending the isolation of Gaza and providing humanitarian aid to its people are two critical, urgent steps towards that end. 

(Translated by Ship to Gaza)

margot-wallstrom_saudi-arabia-recall_sverigenytt_0

Media - News

Pressmeddelande: De svenska aktivisterna deporteras idag!

De aktivister och besättningspersoner som greps av israelisk militär då Ship to Gaza Sveriges fartyg Freedom for Gaza bordades på internationellt vatten i fredags kväll kommer att deporteras från Israel under förmiddagen.

De svenska deltagarna: Ellen Hansson, My Rut Leffler och Ferry Sarpooshan kommer enligt uppgifter från UD att anlända till Arlanda med LH802 via Frankfurt, planerad ankomst KL 12 25. I samband med landningen kommer en presskonferens att anordnas i ankomsthallen.
Carl Robert Stagier och Tobbe Larsson landar på Arlanda med LH 806 från Frankfurt, planerad ankomst kl. 15.00. Även då kommer det att erbjudas möjlighet för pressen att göra intervjuer och ställa frågor.

Anna Dressler har under gårdagen deporterats till Berlin och anländer till Göteborg med buss kl. 20.10 till Nils Ericsson-terminalen i Göteborg.
Karin Sanfridsson har deporterats tidigare och befinner sig redan i Sverige.

Samtliga övriga deltagare har deporterats till sina respektive hemländer

cropped-img-20180606-wa00043.jpg

Media - News

Pressmeddelande: Svar från Utrikesminister Margot Wallström

Ship to Gaza har nu fått svar på det öppna brev som vi genom vår ordförande Jeanette Escannilla skickade till Sveriges utrikesminister Margot Wallström den 5/8.

Där skriver utrikesministern bland annat:
”Sverige värnar principen om havens frihet och rätten till sjöfart. Regeringen har varit i kontakt med israeliska myndigheter rörande Ship to Gaza och har framfört att agerandet av de israeliska myndigheterna i förhållande till det svenskflaggade fartyget Freedom och personerna ombord saknar stöd i folkrätten. Regeringen har också begärt att fartyget, dess last och personerna som befann sig ombord släpps fria.”
Svaret i sin helhet kan läsas nedan.

Ship to Gaza vill understryka att formuleringen i det citerade stycket  i princip överensstämmer med våra krav på att besättning, last och båt skall återföras till den plats där de bordades och få att fortsätta sin färd mot Gaza. Att vi nu börjar få besked om att aktivister och besättning nu kommer att deporteras från Israel och flygas därifrån (detaljer om detta i efterföljande pressmeddelande) är inte förenligt med vare sig våra krav eller den svenska regeringens begäran.
Vi vill också ha besked om vad regeringen nu gör för att sätta kraft bakom sina krav vad det gäller våra fartyg, last och besättningar men i än högre grad vad det gäller blockaden av Gazaremsan.

Tack för ditt brev daterat den 5 augusti 2018.

Situationen som råder i Gaza är mycket kritisk. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har beskrivit läget som en humanitär katastrof och som du skriver är bristen på sjukvårdsmaterial skriande, inte minst efter att så många människor skadats då israelisk militär satts in i samband med demonstrationer längs med Gazas gräns de senaste månaderna.

Sverige värnar principen om havens frihet och rätten till sjöfart. Regeringen har varit i kontakt med israeliska myndigheter rörande Ship to Gaza och har framfört att agerandet av de israeliska myndigheterna i förhållande till det svenskflaggade fartyget Freedom och personerna ombord saknar stöd i folkrätten. Regeringen har också begärt att fartyget, dess last och personerna som befann sig ombord släpps fria. Sveriges ambassad i Tel Aviv bevakar de frihetsberövade svenska medborgarnas konsulära rättigheter och besökte samtliga under söndagen den 5 augusti.

Regeringen kommer att fortsätta verka för ett slut på konflikten mellan Israel och Palestina och för en rättvis och hållbar tvåstatslösning där två stater kan existera fredligt sida vid sida. Att häva isoleringen av Gaza och bistå med humanitärt stöd till Gazaborna är två brådskande och viktiga steg på vägen.

Margot Wallström

margot-wallstrom_saudi-arabia-recall_sverigenytt_0

Media - News

Tre dagar har gått och tystnaden från vår Utrikesminister Margot Wallström är total! En skandal!

– Tre dagar har gått och först imorgon får våra advokater träffa vår besättning och deltagarna på “Freedom for Gaza” i fängelset i Israel. Anklagelserna mot dem är illegalt intrång i Israel. Hyckleri när de kapats och kidnappats på internationellt vatten och förs till Israel mot sin vilja. Vårt krav är; För de tillbaka till båten och dess last så att de kan fortsätta resan dit de är välkomna, nämligen Gaza!
– Tre dagar har gått och tystnaden från vår Utrikesminister Margot Wallström är total! En skandal!
#shiptogaza #Freedom #FreeGaza #Freedomflotilla

Foto: Freedom for Gaza – Ship to Gaza

IMG-3462

Media - News

We were waiting for the boat to go to Gaza. As a citizen living in Gaza, I want to thank you for your efforts. We all in Gaza thank you and thank you for your humanity!

Ship to Gaza got a letter from Gaza:
Yesterday we were waiting for the boat to go to Gaza. In our opinion, there is no boat. It is a glimmer of hope. It was a straw of hope for someone who sank. The straw was gold-plated. I mean that gold here is the humanity of the people on this boat  But this straw did not arrive because Israel kidnapped this straw, “the boat” You can imagine the tragedy of the sunken person “Gaza”.
Even straw could not reach him. You can imagine this tragedy The international community watches and do nothing.
Here in Gaza the situation is getting worse quickly. Sometimes I wonder what the guilt is that I did to tell all about the suffering.
I did not choose to be born here. Nobody chose to be born here. Why do we have to suffer all this?
We have not done anything wrong here. The circumstances are totally inhumane.
Here there is no electricity, no cure, no medicine. The water hardly reaches the houses.
We do not want to go on a trip or live in luxury. We are only asking to be able to live a normal life.
Yes, we just want to live life like any other person. To bring you closer to the picture here:
I am a student who graduated this year from high school and got an average of 91.3%
I can not complete my education like everybody else.
Nothing is worse than seeing your dreams come before you and then loose the way. Asking then why or how or what for? There is no answer. I become completely lost.
This is about young people’s dreams and their ambitions.
Let me tell you how you can live with 4 hours of electricity, no medicine or no shelter.
Or did I tell you about men crying every day?
Ask why!
Because he leaves the house at 8 am and returns at 9 pm.
In the end he finds no food to eat for his child.
Humanity is not a word repeated at dinner time or in a family meeting.
Humanity is to cry for solidarity with people you do not know anything about more then that they are human beings.
Humanity can do something for young people whose dreams are shattered. The eyes are on them or a father who is weeping because he can not find food for his children. They did not commit any sin.
Humanity is not a slogan that resonates only in meetings.
It is higher than that.
It is in the heart before it is on the tongue.
At the end,
I want to thank everyone who contributed to sending these boats and devices.
You truly represent humanity, thank you from the bottom of my heart.
Thank you ! Yeah, you are the one who gave me your time to read.
Thank you .
Our human gathering.
With greetings,
Yousef A. M. Farhat
14468427688_e004e3a857_o
Media - News

Föreningen ”Judar för Israelisk-Palestinsk Fred” (JIPF) ställer sig helhjärtad bakom Svenska Ship to Gazas krav. JIPF:s styrelse

Ship to Gaza får stöd av JIPF. läs deras pressmeddelande:

PRESSMEDDELANDE: 2018-08-05

Föreningen ”Judar för Israelisk-Palestinsk Fred” (JIPF) ställer sig helhjärtad bakom Svenska Ship to Gazas krav framförda i medföjande pressmeddelande.

På uppdrag av JIPF:s styrelse, Ilan Cohen, styrelsemedlem

Till Sveriges Utrikesminister Margot Wallström PRESSMEDDELANDE: 2018-08-05 12:44

Till Sveriges Utrikesminister Margot Wallström
PRESSMEDDELANDE: 2018-08-05 12:44
Ship to Gazas segeljakt “Freedom for Gaza” med kursen satt mot Gaza blev bordad av israeliska militärer på kvällen fredagen den 3 augusti på internationellt vatten, vilket är ett grovt brott mot internationell rätt. Senast inrapporterade position före bordningen var ungefär 40 nautiska mil från Gazas kust klockan 20:06 (svensk tid). Det svenskflaggade fartyget och dess last av sjukvårdsmaterial är beslagtaget av Israel och de 12 personerna som befann sig ombord fängslade och förda till Israel, ett land de inte avsett att besöka.
Ship to Gaza kräver att de tillfångatagna tillsammans med fartyg och last återförs till den plats där de bordades och ostört tillåts fortsätta sin resa på internationellt och palestinskt vatten i överensstämmelse med internationell rätt. På så sätt kan vi fullfölja resans syfte, nämligen att överlämna ”Freedom” som gåva till Union of Agricultural Work Committees (UAWC)* (organisationen namn), samt 18 lådor med sjukvårdsmaterial, gasbindor och suturer, till organisationen My Care i Gaza. Bristen på sjukvårdsmaterial är skriande.
I förlängningen är detta också ett krav på att den elvaåriga illegala och destruktiva blockaden av Gazaremsan nu äntligen hävs. Sveriges regering har tidigare vid upprepade tillfällen ställt sig bakom krav på att blockaden hävs. Vi förväntar oss nu att samma regering, i egenskap av det angripna fartygets flaggnation, också ställer sig bakom våra specifika krav gällande besättning, last och fartyg.
Ship to Gaza uppmanar Israel och Egypten att nu tillmötesgå de krav som stora delar av världssamfundet ställer på att den rättsvidriga och destruktiva blockaden av Gazaremsan skall hävas efter elva långa år av isolering och aggression.
Jeannette Escanilla, för styrgruppen Ship to Gaza Sverige,
Sverige, 5 augusti 2018​
Brevet har även skickas till Statsminister Stefan Löfven
Pressmeddelande finns på http://www.shiptogaza.se

https://shiptogaza.se/sv/nyhet/till-sveriges-utrikesminister-margot-wallstrom

18528072_805875016235858_2392083098166492262_n